Stichting JMO
Op 1 december 2006 werd de stichting judopromotie Marco oord (SJMO), met haar zetel te Smallingerland opgericht. SJMO is onlosmakelijk verbonden met de Judoschool Marco Oord In de achterliggende jaren werden diverse activiteiten door deze stichting georganiseerd. Van het grootste belang bleven echter de judolessen welke door de trainers vanuit de judoschool Marco Oord werden verzorgd.

In 2009 werd onder auspici�n van SJMO voor de 1e maal een internationaal judo toernooi te Drachten georganiseerd, �de Bokaal van het Noorden�, welk toernooi inmiddels een vaste traditie is gaan vormen.

In de loop van 2010 groeide de behoefte aan concretere invulling van de SJMO en werd een ambitieus project �fryslan sportyf,�.dyn lichem, dyn ynstrumint� (judo als beweginsinstrument) gestart. Aan de hand van opgedane ervaringen en �good practices� binnen andere sportclubs kregen de organisatorische aspecten binnen de stichting meer gestalte.

De stichting judopromotie Marco Oord (SJMO) stelt zich ten doel:
a. het promoten van de judosport in de ruimste zin des woords, voorts het naar een hoger niveau brengen van de judosport en van (top)sporters.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. �

SJMO tracht haar doel ondermeer te bereiken door:

 • het houden en organiseren van wedstrijden, trainingen, evenementen, demonstraties, schoolcursussen en andere cursussen,
 • het kweken van belangstelling voor de judosport in de ruimste zin des woords,
 • het verkrijgen van (sponsor)gelden en overige middelen,
 • het werven van belangstellenden,
 • het inzetten van natuurlijke personen en instellingen voor het bereiken van het doel van de stichting,
 • het uitgeven van drukwerk, promotiemateriaal, nieuwsbrieven en overige stukken,
 • het verstrekken van middelen, materialen en voorts al hetgeen bevorderlijk is om het doel te bereiken.
 • (zie : artikel 2, oprichtingsakte dd 1 december 2006)

Visie voor de periode 2011 – 2016

Vanaf begin 2011 luidt de visie van SJMO:
Judo inzetten als bewegingsinstrument, waarbij de Stichting Judopromotie Marco Oord borg staat voor hoge kwaliteit, vaste waarden en normen, een maatschappelijk ge�ngageerde instelling toont en respect als basisbegrip hanteert.

SJMO wil een laagdrempelig benaderbare sportaanbieder zijn, (binnen een wijdvertakt en functioneel netwerk) met grote betrokkenheid van gekwalificeerd kader en ruimte voor iedere judoka: recreatief, wedstrijd en topsport.

Doelstelling periode 2011- 2016
Op basis van voortschrijdend inzicht is het doel van SJMO voor de komende jaren alsvolgt geformuleerd:

SJMO faciliteert judoka�s van recreatief tot topsportniveau bij de beoefening van de judosport
SJMO hanteert een hoge kwaliteit van het judo-onderwijs en zorgt voor een veilige en verantwoorde beoefening van deze sport
SJMO handhaaft sportieve normen en waarden en respect voor de medemens is een basisbegrip
SJMO gelooft in de meerwaarde van judo als bewegingsinstrument en biedt laagdrempelig sportbeoefening aan op school, in de wijk (waaronder het AZC), in de zorg en op recept.
SJMO vormt een stabiele organisatie en onderhoudt een functioneel netwerk met andere sportaanbieders en bouwt de komende jaren de verbindingen met onder andere mindervalide sportbeoefenaars verder uit.
SJMO organiseert wedstrijden en stimuleert judoka�s om aan wedstrijden deel te nemen
SJMO speelt actueel in op ontwikkelingen en onderneemt activiteiten welke dienstbaar (kunnen) zijn aan gefomuleerde doelstelling.
SJMO draagt kennis, kunde en relevante informatie op gepaste wijze(n) uit.
Speerpunten binnen SJMO
Als speerpunten voor de komende 5 jaren zijn benoemd:

het realiseren van een centrale �eigen� dojo
het ophogen van de kwaliteit en kwantiteit van vrijwilligers en judoka�s
ophogen van maatschappelijk karakter van de judosport
borgen van een professionele organisatie
binnen SJMO realiseren van duidelijke informatie-voorziening, zowel in-/extern
Deze speerpunten zullen in de afzonderlijke (jaar-)plannen nader worden uitgewerkt, aan de hand van concrete projecten en werkplannen. Hieronder worden per speerpunt enkele practische doelstellingen nader geconcretiseerd.

het realiseren van een centrale �eigen� dojo
Weliswaar kent SJMO veel verschillende locaties in de buitengebieden waar trainingen worden verzorgd, ten behoeve van de selectiegroepen is het dringend gewenst te beschikken over een �eigen� dojo. Trainers kennen veel tijdverlies door in-/uitruimen matten, de afhankelijkheid van derden rond beschikbaarheid en het gemis aan een ontmoetingsplek voor judoka�s en ouders werkt het onststaan van een onderlinge band tegen. In overleg met de gemeente Smallingerland wordt geprobeerd om een geschikte locatie te verwerven. Inmiddels ook op particulier markt geori�nteerd.

het ophogen van de kwaliteit en kwantiteit van vrijwilligers en judoka�s
Door het opzetten van gerichte werving van vrijwilligers (adhv ledenkaarten) en het actief werven van nieuwe judoka�s, ondermeer door het aanboren van nieuwe doelgroepen (w.o. senioren en tuimelaars) en het laagdrempelig aanbieden van de judosport moet het aantal leden in 5 jaar kunnen groeien.

Een actief jeugdbeleid dient aan dit speerpunt in belangrijke mate een impuls te geven.

Ten behoeve van de vrijwilligers is ruim voldoende cursus-/scholingsaanbod gerealiseerd.

Het lesaanbod voor de breedtesport is afgestemd op behoeften en mogelijkheden van diverse doelgroepen.

Ten behoeve van de getalenteerde judoka�s wordt actief bijgedragen aan de stichting A7, waarbinnen deze groep verder zal worden begeleid. Gestreefd wordt om jaarlijks toptalenten te laten doorstromen.

ophogen van maatschappelijk karakter van de judosport binnen SJMO
Door actief te participeren in van overheidswege opgestarte programma�s en het verder uitbouwen van het project Fryslan sportyf,� is SJMO actief in nieuwe wijken/buurten en het AZC te Drachten, in de zorg (ook voor senioren), op scholen (incl buitenschoolse opvang) en op recept. door actioef te participeren in de projecten SPORTfrissel en coaches sport & bewegen, is SJMO waar mogelijk sportief �n maatschappelijk actief

borgen van een professionele organisatie
Door middel van het hernieuwd verdelen van portefeuilles en beschrijven van taken/bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden de interne processen binnen SJMO geborgd en is de afhankelijk van een beperkt aantal bestuurders beduidend minder.

Er wordt een actief sponsorbeleid ontwikkeld en nieuwe sponsoren worden geworven, vanuit 15% van de sponsorgelden worden de jeugdactiviteiten gefinancierd, tbv de organisatie van het �Bokaal van het Noorden� judotoernooi worden afzonderlijke sponsoren benaderd.

Er is een interactieve relatie met gemeenten, maatschappelijke organisaties, overige sportaanbieders en met de JBN.

De onderlinge verhouding tussen SJMO en judoschool Marco Oord blijft bestaan, waarbij alle reguliere judolessen en examens worden verzorgd vanuit de judoschool. Judoka�s worden lid van judoschool Marco Oord (en evt lid van de JBN). Alle overige activiteiten worden verricht door of vanuit SJMO. De kwaliteit van de interne organisatie van SJMO zal in de komende jaren verder worden verhoogd.

Uitgangspunt is dat er geen bureaucratie binnen SJMO mag ontstaan en dat actieve judoka�s directe invloed op het beleid van SJMO hebben. (participatie van actieve sporters)

binnen SJMO realiseren van een duidelijke informatie-voorziening, zowel in-/extern
Om dit te bereiken is het van groot belang om:

 • een actuele en professionele website te runnen
 • periodiek een digitale nieuwsbrief toe te mailen
 • zo mogelijk onderling digitaal berichten uit te wisselen
 • artikelen voor de media te redigeren
 • gebruik te maken van de mogelijkheden van de �nieuwe media�
 • gerichte en persoonlijke communicatie met sleutelpersonen van SJMO
 • een opvallend en aansprekend �smoel� (beeldmerk) tbv SJMO te gebruiken